Informace dle zákona 106/1999 Sb.

Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podle § 5 odst. 1 a 2 tohoto zákona zveřejňuje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Čáslavská 205, Chrudim tyto informace:

1. Kontaktní údaje

Sídlo a doručovací adresa: SOŠ a SOU obchodu a služeb, Čáslavská 205, 537 01 Chrudim

telefon +420 463 354 600

Podrobnější údaje jsou zveřejněny na webových stránkách školy na adrese:

http://www.sos-sou.chrudim.cz/about/kontakty/

2. Důvod a způsob založení včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Střední odborná škola Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 byla zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků a je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Předmětem činnosti školy je poskytování středního vzdělání v souladu s cíli středního vzdělání uvedenými v § 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Popis organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání

Organizační uspořádání školy

V čele školy jako právního subjektu stojí ředitel školy – statutární orgán.

Škola se člení na úseky, a to následující

• úsek teoretického vyučování řízený zástupcem ředitele

• úsek praktického vyučování řízený zástupcem ředitele

• úsek ekonomicko-provozní řízený vedoucím úseku

tento úsek se dělí na

• oddělení provozní řízené provozářem – správcem budov

• oddělení ekonomické řízené vedoucím ekonomicko-provozního úseku

Žádosti o poskytnutí informace, návrhy, podněty či jiná dožádání se podávají ústně, prostřednictvím elektronických komunikací nebo písemně. Žádosti o ústní informace jsou směřovány přímo k řediteli školy nebo na vedoucí zaměstnance dle jejich funkčního zařazení. Ti jsou povinni, je-li to možné, požadované informace poskytnout obratem, případně žadatele odkázat na zveřejněnou informaci.

Není-li žadateli na takto podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel takto poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemná podání zaměstnanců, studentů a občanů doručená poštou, elektronickou poštou (skola@sos-sou.chrudim.cz) nebo podaná osobně v písemné formě přijímá podatelna.

 

4. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí

Opravný prostředek se podává prostřednictvím ředitele školy, a to ve lhůtě v tomto rozhodnutí uvedené. O opravném prostředku rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje.

5. Přehled nejdůležitějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

6. Sazebník úhrad za činnosti související s poskytováním informací

Materiálové náklady za papír a kopírování připravených informací

 

Kopírování a tisk černobíle barevně
jednostranné kopie formátu A4
oboustranné kopie formátu A4
jednostranné kopie formátu A3
oboustranné kopie formátu A3
1,70 Kč
3,40 Kč
3,40 Kč
6,80 Kč
4,50 Kč
9,00 Kč
9,00 Kč
13,60 Kč

 

Náklady na jednoho pracovníka na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a jejich zpracování (příprava dokumentů výběrem z rozsáhlých souborů, identifikace rozsahu a výpisy z rozsáhlých spisů, hledání v archivech, na několika pracovištích, apod.):

za každých započatých 15 minut 60,- Kč

 

Náklady, které škole v souvislosti s poskytnutím informace vzniknou vůči třetí straně, se účtují žadateli v plné výši. Za odeslání informace na adresu udanou žadatelem bude účtováno poštovné dle platného ceníku za poštovní služby. Všechny ceny jsou bez DPH.

7. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok je přílohou výroční zprávy o činnosti školy zpracované na základě § 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejněné na webových stránkách školy.

8. Výhradní licence poskytnuté v souvislosti s poskytováním informací

Při poskytování informací, které jsou předmětem ochrany autorského práva, bude postupováno plně v souladu s § 14a zákona.

9. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona

Nadřízeným orgánem k přezkumu postupu pro vyřizování stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informaci je Krajský úřad Pardubického kraje, který v rámci přezkumu rozhodne o výši úhrady nebo odměny ve smyslu citovaného zákonného ustanovení.

10. Adresa elektronické podatelny pro žadatele o poskytnutí informace

email: skola@sos-sou.chrudim.cz